Všeobecné Zmluvné Podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné Zmluvné Podmienky ustanovujú podmienky využívania Služieb spoločnosti Blinkee. City SK, s.r.o., ako aj podmienky týkajúce sa nájomných zmlúv. Spoločnosť Blinkee.city SK, s.r.o. umožňuje svojim registrovaným Zákazníkom prenajať si Vozidlo prostredníctvom Mobilnej aplikácie nainštalovanej na mobilnom zariadení Zákazníka v súlade s podmienkami týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok.

Služby systému Blinkee poskytuje v Oblasti poskytovania služieb spoločnosť Blinkee.city SK, s.r.o. so sídlom: Hurbanovská 386/23, 946 52, Imeľ, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 49737/N, IČO: 52768503, DIČ: 2121125897, IČ DPH: SK2121125897) (ďalej len: „Blinkee.city“).

II.

Vymedzenie niektorých pojmov

 1. Všeobecné Zmluvné Podmienky – rozumie sa tým primárne tento dokument ustanovujúci všeobecné podmienky a pravidlá týkajúce sa využívania služieb Blinkee, vrátane práv a povinností Strán v nich uvedené, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike ku dňu uzatvorenia Zmluvy, v znení neskorších predpisov, na ktoré odkazuje. Prijatie týchto pravidiel predstavuje základnú podmienku pre používanie Systému a Vozidiel Blinkee. Použitím služby Blinkee Zákazník akceptuje Všeobecné Zmluvné Podmienky a zaväzuje sa konať v ich súlade.
 2. Zmluva – rozumejú sa ňou Všeobecné Zmluvné Podmienky využitia Služby Blinkee medzi Zákazníkom a spoločnosťou Blinkee.city a nájomná zmluva predmetom ktorej je prenájom konkrétneho Vozidla, ktorá sa uzatvára prostredníctvom mobilnej aplikácie nainštalovanej na mobilnom zariadení Zákazníka . Zákazník berie na vedomie, že Zmluva s obsahom ustanoveným v týchto Všeobecných Zmluvných Podmienkach sa automaticky uzatvára pri registrácii Zákazníka v Systéme Blinkee za predpokladu, že Zákazník vyjadril súhlas s jej prijatím. Odmietnutie prijatia týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok neumožňuje Zákazníkovi uzatvoriť nájomnú zmluvu.
 3. Blinkee.city – osoba poskytujúca Vozidlo Zákazníkovi pomocou Systému Blinkee v Oblasti Služieb, s ktorou Zákazník uzavrel Zmluvu.
 4. Zákazník – fyzická osoba alebo právnická osoba, v postavení nájomcu/užívateľa Systému Blinkee, ktorý prijal Všeobecné Zmluvné Podmienky a dokončil registráciu, a ktorý uzavrel zmluvný vzťah so spoločnosťou Blinkee.city na prenájom Vozidla.
 5. Strany –Spoločné pomenovanie pre Zákazníka a Blinkee.city
 6. Služba Blinkee – Služby nájmu Vozidiel poskytované Zákazníkom spoločnosti Blinkee.city pomocou Mobilnej aplikácie na vlastnom mobilnom zariadení.
 7. Systém Blinkee – Medzinárodný systém sprostredkovania prenájmu vozidiel vrátane softvéru, ktorý prenájom Vozidiel umožňuje. Služby súvisiace s prevádzkou systému Blinkee poskytuje spoločnosť Green Electricity Sp.z o.o (ďalej len: Green Electricity), so sídlom Matuszewska 14, 03-876 Varšava a ktoré je vedené pod Elektronickou Kapitolou č. 12 (KSR) pod číslom 0000643112 KRS Národného Registra Spoločností Najvyššieho Okresného Súdu (poľské identifikačné číslo: (NIP) 5272783384, poľské identifikačné číslo organizácie (REGON): 365684398).
 8. Mobilná aplikácia – je aplikácia dostupná na mobilných zariadeniach s operačnými systémami Android a iOS alebo s mobilným internetovým prehliadačom, ktorá poskytuje prístup k Požičaniu Vozidiel.
 9. Vozidlo – dvojkolesový moped (kategória L1e), ktorý je možné prenajať prostredníctvom systému Blinkee, a ktorý je vybavený zariadením na diaľkové snímanie. Vozidlo môže obsahovať aj ďalšie príslušenstvo, ako je: nabíjačka a držiak telefónu, batožinový priestor, prilba.
 10. Výpožičná doba – doba prenájmu Vozidla vymedzená okamihom uzatvorenia Zmluvy, do času, kým sa Vozidlo nevráti k Blinkee.city v súlade so zmluvnými ustanoveniami. Výpožičná doba bude Zákazníkovi potvrdená v Systéme Blinkee. Pre bližšie informácie viď blinkee.city/sk/faq .
 11. Oblasť Poskytovania Služby – geografická oblasť, v ktorej je možné vozidlo najať a vrátiť v súlade s pravidlami. Mapa znázorňujúca aktuálny rozsah Oblasti Poskytovania Služieb je k dispozícii na www.blinkee.city/sk. Pre bližšie informácie viď blinkee.city/sk/faq
 12. Cenník –zahŕňa poplatky za používanie Služieb Blinkee, ktoré nájdete na adrese: www.blinkee.city/sk
 13. Poplatok za prenájom – bude stanovený počas Výpožičnej doby za jednotkovú cenu stanovenú na www.blinkee.city/sk. Poplatok za prenájom sa bude účtovať vo výške jednotkovej ceny/ minútu.
 14. Čakací poplatok – Poplatok pri parkovaní, ktorý sa účtuje za minútu spustením funkcie čakania na základe poplatok / minúta.
 15. Zákaznícky účet – osobný účet zákazníka vytvorený pri registrácii obsahujúci osobné údaje a platobné informácie.

III.

Všeobecné podmienky využívania služby Blinkee

 1. Služby Blinkee je možné používať výlučne na základe platnej Zmluvy. Iba registrovaný Zákazník, ktorý si prečítal a prijal tieto Všeobecné Zmluvné Podmienky, je oprávnený uzavrieť nájomnú zmluvu.
 2. Na využívanie služby Blinkee je oprávnený ten Zákazník, ktorý:
  1. je fyzickou osobu a je držiteľom platného vodičského preukazu skupiny AM alebo vyššej skupiny v zmysle ust. § 75 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (vodičské oprávnenie je potrebné na vedenie elektrického skútra s elektrickým motorom do 4 kW) počas celého obdobia používania;
  2. je fyzickou osobou staršou ako 15 rokov, ktorá získala platný vodičský preukaz najmenej 6 mesiacov pred dátumom uzavretia nájomnej zmluvy;
  3. má platný vodičský preukaz vydaný na Slovensku, prípadne v inom členskom štáte Európskej únie, vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande alebo medzinárodný vodičský preukaz (na rozdiel od vodičského preukazu pre konkrétnu krajinu), ktorý oprávňuje viesť motorové vozidlo na Slovensku;
  4. poskytol osobné údaje požadované pri registrácii;
  5. prečítali si, porozumel a súhlasil so Všeobecnými Zmluvnými Podmienkami, na ktorých dodržiavanie sa ich prijatím zaväzuje.
 3. V prípade fyzickej osoby Zákazníka staršieho ako 15 rokov a spoločnosti Blinkee.city sa uzatvorená Zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti maloletá osoba môže primerane k rozumovej a fyzickej vyspelosti fyzickej osoby uzatvoriť samostatne Zmluvu aj bez zastúpenia zákonným zástupcom.
 4. Spoločnosť Blinkee.city prenajíma Vozidlo Zákazníkovi na základe Zmluvy, vrátane podmienok uvedených vo Všeobecných Zmluvných Podmienkach.
IV.
Práva a povinnosti Strán
Zodpovednosť
 1. Spoločnosť Blinkee.city nezaväzuje Green Electricity poskytovať Mobilnú aplikáciu do každého mobilného zariadenia. Podporované zariadenia pracujú s operačným systémom Android a iOS.
 2. Spoločnosť Blinkee.city si vyhradzuje právo na technické zmeny funkcií a obsahu Mobilnej aplikácie spoločnosťou Green Electricity bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ustanovenia Zmluvy, ktorá už bola uzatvorená so Zákazníkom.
 3. Spoločnosť Blinkee.city sa snaží zabezpečiť, aby technický stav Vozidiel umožňoval ich použitie podľa určenia.
 4. Zákazník je povinný pri užívaní Vozidla dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy na úseku cestnej premávky a dodržiavať aj osobitné pravidlá špecifikované v týchto Všeobecných Zmluvných podmienok. Najmä sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti na úseku cestnej premávky ktoré vyplývajú zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväzujúcich podzákonných predpisov.
 5. Zákazník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí prevádzkou Vozidla tretím osobám v zmysle ustanovení o zodpovednosti za škodu podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. V súlade s ust. § 2 zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v platnom znení podľa ktorého „o všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná“ spoločnosť Blinkee.city má za to, že Zákazník disponujúci vodičským oprávnením je v nevyhnutnej miere znalý práv a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, a preto na ne len odkazuje. Zákazník berie na vedomie, že nájom dopravného prostriedku zaväzuje každého užívateľa zo vzniknutého zodpovednostného vzťahu.
 6. V prípade spôsobenia dopravnej nehody v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a zmene a doplnení niektorých zákonov, je Zákazník povinný ihneď informovať Blinkee.city na telefónnom čísle +421 940 951 974 a postupovať v zmysle pokynov záchranných zložiek. Spoločnosť Blinkee.city môže v zmysle osobitných ustanovení o zodpovednosti za spôsobenú škodu podľa Občianskeho zákonníka niesť primeranú zodpovednosť za škodu spôsobenú Zákazníkom tretej osobe.
 7. V prípade dopravnej nehody, v dôsledku ktorej došlo podozreniu z naplnenia niektorého trestného činu ustanoveného v osobitnej časti Trestného zákona, sa na Zákazníka môžu vzťahovať procesné predpisy trestného práva vo vzťahu k vyšetreniu alebo zisteniu príčin skutku nasvedčujúceho znaky trestného činu.
 8. Nárok na regresnú náhradu spoločnosti Blinkee.city voči Zákazníkovi nie je dotknutý.
 9. Spoločnosť Blinkee.city sa nezodpovedá za škody spôsobené, v prípadoch ak Zákazník použije Vozdilo bez vedomia alebo proti vôli prevádzateľa.
 10. Blinkee.city nezodpovedá za žiadne škody na majetku Zákazníka umiestnené v batožinovom priestore Vozidla alebo inde na Vozidle počas Výpožičnej Doby, vrátane škôd vyplývajúcich z toho, že Zákazník pred použitím neskontroloval, či je Vozidlo neporušené, nepoškodené a či je schopné majetok Zákazníka správne uchovávať. V prípade spôsobenia škody Zákazníkom tretej osobe, tým nie je dotknutý nárok tretej osoby uplatňovať náhradu škody priamo voči Zákazníkovi.
 11. Zákazník je zodpovedný za používanie Vozidla v súlade s platnými právnymi predpismi, a v súlade s touto Zmluvou, vrátane týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok.
 12. Vozidlo môže viesť a užívať iba Zákazník. Nie je prípustné prevádzať vedenie Vozidla na inú osobu. V prípade, ak Zákazník prevedie Vozidlo na akúkoľvek tretiu osobu v rozpore s týmito Všeobecnými Zmluvnými Podmienkami, zodpovedá za konanie tretej osoby voči Blinkee.city rovnako, ako za vlastné konanie. Zákazník v takomto prípade je plne zodpovedný za tretiu stranu voči Blinkee.city. za akékoľvek porušenia Všeobecných Zmluvných podmienok, a zodpovedá za škody a iné právne následky spôsobené používaním neoprávnenou osobu.
 13. Zákazník sa zaväzuje vrátiť Vozidlo v riadnom, prevádzkovateľnom a bezchybnom stave vo Výpožičnej Dobe s ohľadom na pravidlá upravujúce riadne používanie Vozidla. Zákazník v celom rozsahu zodpovedá za akékoľvek vady alebo škody na Vozidle spôsobené jeho používaním.
 14. Od doby prenájmu Vozidla do dátumu vrátenia je Zákazník zodpovedný za prijatie primeraných a vhodných opatrení na zabránenie poškodenia a odcudzenia Vozidla, ktoré si prenajal.
 15. Ak sa Vozidlo vrátilo poškodené, nefunkčné, alebo ak bolo odcudzené, Zákazník je povinný okamžite informovať spoločnosť Blinkee.city prostredníctvom nasledujúceho telefónneho čísla: +421 940 951 974.
 16. Ak porucha spôsobí, že Vozidlo nie je vhodné na bezpečné používanie podľa ustanovení týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok a všeobecne záväzných pravidiel cestnej premávky, Zákazník je povinný zdržať sa ďalšieho používania Vozidla a súčasne je povinný informovať spoločnosť Blinkee.city na čísle +421 940 951 974 o akýchkoľvek prekážkach v používaní Vozidla. V tejto súvislosti pre bližšie informácie viď blinkee.city/sk/faq
 17. Ak je Zákazník s Vozidlom účastníkom nehody,- alebo inej škodovej udalosti (vrátane škody spôsobenej zvieraťom), je Zákazník povinný informovať spoločnosť Blinkee.city prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v predošlom odseku, a v závislosti od charakteru udalosti, oznámiť škodovú udalosť zložkám integrovaného záchranného systému. Zákazník je povinný informovať príslušné orgány, že Vozidlo, ktoré vedie, má elektrický motor. Zákazníka sa zaväzuje písomne informovať spoločnosť Blinkee.city do dvoch hodín od škodovej udalosti prostredníctvom adresy info@blinkeecity.sk, o podrobnostiach škodovej udalosti, vrátane akýchkoľvek krokov podniknutých dotknutými orgánmi.
 18. Zákazník berie na vedomie, že každé Vozidlo je poistené pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Vozidla tretím osobám.
 19. Zákazník berie na vedomie, že:
  1. je zakázané používať Vozidlo pod vplyvom alkoholu, a iných omamných a psychotropných látok, pod vplyvom liekov alebo iných látok, ktorých užívanie je nezlučiteľné s vedením dopravných prostriedkov;
  2. používať vozidlo neprimeraným spôsobom, najmä nevhodným štýlom jazdy, (napríklad rally, skákanie, kaskadérske kúsky, motoristické kúsky, akékoľvek preteky, testy na cestách, školenie vodičov alebo platenú prepravu alebo na ťahanie, vlečenie alebo tlačenie inej veci alebo osoby bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Blinkee.city);
  3. s Vozidlom je zakázané prepravovať akékoľvek predmety alebo materiály, ktorých stav, veľkosť, tvar alebo hmotnosť môžu ovplyvniť bezpečnosť cestnej premávky;
  4. je zakázané prepravovať horľavé, toxické alebo iné nebezpečné látky;
  5. je zakázané používanie Vozidla v rozpore so zákonom;
  6. je zakázané prepravovať akúkoľvek osobu alebo akékoľvek prostriedky alebo zvieratá zakázané zákonom;
  7. je zakázané vyviesť Vozidlo do zahraničia;
  8. je zakázané používať Vozidlo spôsobom, ktorý je v rozpore s predpismi o cestnej premávke;
  9. na Vozidle je zakázané vykonávať akékoľvek opravy, úpravy alebo výmeny súčiastok.
 20. V prípade neoprávneného použitia Vozidla alebo porušenia Zmluvy vrátane týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok, má spoločnosť Blinkee.city právo na okamžité ukončenie Zmluvy so Zákazníkom alebo na základe vlastného uváženia obmedziť Službu Blinkee, ktorého rozsah, čas a spôsob má Blinkee.city právo určiť individuálne, primerane s ohľadom na individuálne okolnosti každého prípadu. Spoločnosť Blinkee.city si vyhradzuje právo neuzavrieť žiadnu ďalšiu Zmluvu so Zákazníkmi, ktorých Zmluva bola s okamžitou platnosťou vypovedaná alebo ukončená podľa tohto bodu.
 21. Zákazník sa zaväzuje uhradiť všetky pokuty a poplatky uložené v súvislosti s používaním Vozidla. Zákazník zodpovedá za splnenie si povinnosti uložených orgánmi alebo tretími stranami, v zmysle ich kompetencie.
 22. V prípade nehody alebo škodovej udalosti, ktorá nastala mimo Oblasti Poskytovania Služieb je Zákazník zodpovedný za škody a za akékoľvek ďalšie náklady, ktoré vzniknú spoločnosti Blinkee.city v dôsledku používania Vozidla mimo Oblasti Poskytovania Služieb, a akékoľvek ďalšie nároky vzniknuté v tejto príčinnej súvislosti podľa tejto Zmluvy.
 23. V prípade použitia Vozidla v rozpore s pravidlami s ktorými Zákazník prejavil výslovný súhlas a ktoré prijal, je spoločnosť Blinkee.city oprávnená účtovať Zákazníkovi poplatok nad rámec poplatku za užívanie Vozidla v nasledovnej výške:
V.
Poplatky a nájomné
 1. Vrátenie skútra za hranicou zóny do 10m – 0,1 eur; do 100m – 1.90 eur; do 500m – 4.90 eur; do 1000m – 9.90 eur. Vrátenie skútra vo väčšej vzdialenosti od hranici zóny, ako 1000m nie je možné, resp. bude mať za následok uplatnenie nákladov v zmysle čl. V bodu 6 tohto dokumentu.
 2. Strata prilby 64,90 eur + DPH
 3. Oprava karosérie a oprava lakovania, výmena súčiastok Vozidla a oprava Vozidla v maximálnej výške:. 299,- Eur + DPH
 4. Celkové náklady na opravu, vrátane nákladov na prípadnú prepravu Vozidla a akýchkoľvek právnych, regulačných a nárokov tretích osôb v prípade nevyhnutnosti Vozidlo prepraviť na miesto výkonu opravy, ak sa oprava nedá uskutočniť na mieste samom vo výške: 0,40 EUR/km bez DPH
 5. Parkovanie Vozidla / nevhodný návrat vozidla (napr. na mieste, ktoré nie je povolené zákonom) 21 Eur + DPH náklady na prepravu vozidla a náklady na akékoľvek administratívne postupy (napríklad pokuty), poplatky za záväzky
 6. Náklady na prepravu Vozidla až po hranice Oblasti Poskytovania Služby, ak sa Vozidlo prestane používať v Oblasti Poskytovania Služby alebo mimo nej 21 Eur + DPH prepravné náklady a zvýšená Výpožičná Doba
 7. V prípade úplného zničenia Vozidla 2.499 Eur + DPH
 8. Zákazník je zodpovedný za všetky nároky vyplývajúce z alebo v súvislosti s akýmkoľvek porušením ustanovení obsiahnutých v Zmluve, vrátane uspokojenia akýchkoľvek nárokov tretích strán.
 9. Ak dôjde k nehode Vozidla, musí Zákazník dodržať podmienky povinného poistenia zodpovednosti, ktorých podmienky sú dostupné na www.blinkee.city/sk.
VI.
Registrácia a uzavretie Zmluvy
 1. Podmienkou používania Systému Blinkee a uzavretia Zmluvy je registrácia Zákazníka a potvrdenie tejto registrácie.
 2. Registráciu je možné vykonať online na webovej stránke www.blinkee.city/sk alebo prostredníctvom Mobilnej aplikácie po vyplnení formulára a dodržania informácií získaných počas registrácie je potrebné zadať tieto informácie:

  e-mailová adresa
  krstné meno
  priezvisko
  telefónne číslo
  dátum narodenia
  krajina vydania vodičského preukazu
  číslo vodičského preukazu
  podrobnosti o karte použitej na zaplatenie poplatku
 3. Zákaznícky účet bude aktivovaný a overený po odoslaní kópie vodičského preukazu (obidve strany) Zákazníka, ktorý bude Vozidlo používať, do Mobilnej Aplikácie alebo zaslaním na emailovú adresu contact@blinkee.com. V prípade, ak sa nezistí žiadny rozpor alebo nezrovnalosť v zaslaných dokladoch, prípadne v údajoch a ak a v Systéme Blinkee nie sú zaznamenané žiadne omeškané dlhy, prípadne, ak z akéhokoľvek dôvodu, nebolo zakázané uzavrieť Zmluvu v systéme Blinkee, registrácia sa potvrdí. Ak Zákazník disponuje platným preukazom študenta denného štúdia vysokej školy alebo univerzity, má nárok na študentskú zľavu zaslaním fotokópie preukazu do Mobilnej Aplikácii alebo na e-mailovú adresu contact@blinkee.com, ktorej uplatniteľná sadzba je k dispozícii na adrese www.blinkee.city/sk.
 4. Registráciou sa Zákazník zaväzuje poskytnúť pravdivé a úplné údaje počas registračného procesu. Ak sa preukáže, alebo vznikne dôvodná pochybnosti o zadaní nesprávnych, nepravdivé údajov, spoločnosť Blinkee.city je oprávnená odmietnuť poskytnutie služby.
 5. Ak Zákazník počas registračného procesu poskytne nesprávne alebo neúplne údaje, ich opravu alebo doplnenie môže Zákazník od Blinkee.city žiadať prostredníctvom kontaktných údajov a metód, na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok.
 6. Po úspešnej registrácii má Zákazník právo na prístup a používanie Systému Blinkee s používateľským menom a heslom.
 7. Zákazník je povinný písomne informovať spoločnosť Blinkee.city o akýchkoľvek zmenách svojich údajov (kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy, čísla mobilného telefónu, platobných údajov, straty vodičského preukazu) na adrese info@blinkeecity.sk. Spoločnosť Blinkee.city môže ukončiť Zmluvu alebo obmedziť používanie Systému Blinkee v prípade zlyhania aktualizácie poskytnutých informácií.
 8. Po dokončení procesu registrácie bude mať Zákazník prístup k zaznamenaným údajom z jeho Zmluvy o Prenájme so spoločnosťou Blinkee.city, pokiaľ budú tieto údaje uložené v počítačovom systéme. Jednotlivé zmluvné údaje Zákazníka sú uložené v počítačových systémoch v Systéme Blinkee a môžu byť sledované Zákazníkom prostredníctvom jeho Zákazníckeho Účtu.
 9. Fyzická osoba, ktorá získala vodičské oprávnenie najmenej 6 mesiacov pred uzatvorením Nájomnej Zmluvy, je oprávnená uzavrieť Zmluvu a používať Vozidlo za predpokladu, že dodržala a dodržiava Zmluvu a tieto Všeobecné Zmluvné Podmienky.
 10. V prípade straty vodičského preukazu alebo odňatia vodičského preukazu nebude Zákazník oprávnený využívať Službu Blinkee vrátane Vozidla pri uzavretí Zmluvy, alebo ak k takým okolnostiam dôjde po uzavretí takejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto odseku je Zákazník plne zodpovedný za všetky škody a nároky vrátane akýchkoľvek právnych následkov, ktoré vzniknú spoločnosti Blinkee.city a tretím stranám.
 11. Spoločnosť Blinkee.city si vyhradzuje právo a Zákazník udeľuje spoločnosti Blinkee.city oprávnenie na overenie vodičského preukazu Zákazníka a správnosti informácií poskytnutých Zákazníkom a na požiadanie Zákazníka, aby sa osobne dostavil na zákaznícky servis Blinkee.city. a aby predložil dokumenty slúžiace na overenie poskytnutých údajov.
 12. Uzavretie Zmluvy je možné iba v prípade, ak Zákazník v Systéme Blinkee disponuje aktívnym Zákazníckym Účtom. Stav aktívneho Zákazníckeho Účtu znamená poskytnutie podrobností o platobnej karte s možnosťou debetu ako spôsobu platby na automatické účtovanie jednotlivých poplatkov.
 13. Systém Blinkee akceptuje nasledujúce typy kreditných kariet:

  Visa
  Visa Electron
  V PAY
  MasterCard
  Maestro.
 14. Blinkee.city nie je povinné overiť, či je zmluvná strana rovnaká ako osoba, ktorá vlastní platobnú kartu alebo, či bola platobná karta použitá zákonne alebo nie, alebo či ju osoba, ktorá ju používa, vlastní zákonne. Ak držiteľ platobnej karty prevedie túto kartu na inú osobu, vlastník karty, zodpovedá za akékoľvek konanie alebo škodu spôsobenú treťou stranou, ktorá kartu používa. Držiteľ platobnej karty nie je oprávnený uplatniť si nárok voči Blinkee.city z titulu zneužitia karty Zákazníkom. Spoločnosť Blinkee.city má právo dočasne alebo natrvalo obmedziť alebo natrvalo zakázať používanie Systému Blinkee ktorýmkoľvek Zákazníkom, pri ktorých zistí neoprávnené použitie platobnej karty alebo bankového účtu ako platobného prostriedku.
 15. K začatiu používania Vozidla, Zákazník spustí Mobilnú Aplikáciu a pri používaní Vozidla postupuje podľa pokynov na obrazovke. Poplatky za používanie Vozidla sa budú účtovať vo frekvencii začatých minút užívania
VII.
Kontrola a používanie Vozidla
 1. Pred jazdou je Zákazník povinný vykonať vizuálnu a funkčnú kontrolu najmä pneumatík, riadiacich, osvetľovacích a svetelných signalizačných zariadení, brzdových zariadení a brzdného účinku a presvedčí sa, či je Vozidlo v stave vhodnom na použitie v cestnej premávke. Používanie Vozidla je zakázané, pokiaľ Vozidlo nie je spôsobilé na použitie v cestnej premávke. Zákazník porovná škody na Vozidle so zoznamom poškodení v Mobilnej Aplikácii. Novo identifikované poškodenia oznámi Zákazník pred začatím používania a vedenia Vozidla na čísle +421 940 951 974, s výnimkou škôd predtým nahlásených spoločnosti Blinkee.city. Vozidlo musí byť vizuálne a technicky spôsobilé na použitie podľa tejto Zmluvy.
 2. Ak si Zákazník počas prevádzky Vozidla všimne akékoľvek poškodenie alebo technickú poruchu, musí to okamžite nahlásiť spoločnosti Blinkee.city na čísle +421 940 951 974 a Vozidlo musí byť, bez meškania zastavené a ďalej nevyužívané v cestnej premávke.
 3. Ak Zákazník neoznámi riadne a včas podľa predošlých ustanovený spoločnosti Blinkee.city vadu alebo poškodenie Vozidla v dôsledku ktorého je Vozidlo nespôsobilé na užívanie v cestnej premávke, Zákazník môže niesť zodpovednosť za škody alebo technické chyby na Vozidle, ktoré sa objavili neskôr, ak nepreukáže, že tieto vady a poškodenia vznikli bez jeho zavinenia.
 4. Zákazník nie je oprávnený vykonávať opravy alebo úpravy Vozidla a nie je oprávnený dotýkať sa alebo vykonávať akékoľvek zmeny, úpravy alebo nastavenia zariadení a akumulátorov nainštalovaných vo vozidle.
 5. Spoločnosť Blinkee.city odporúča, aby si zákazník počas Výpožičnej Doby udržiaval mobilný telefón, vhodný na uskutočnenie hovoru, pri sebe, aby mohol v prípade potreby kontaktovať spoločnosť Blinkee.city.
 6. Na žiadosť spoločnosti Blinkee.city je Zákazník povinný poskytnúť informáciu o konkrétnom umiestnení prenajatého Vozidla, za účelom vykonania kontroly a overenia stavu Vozidla.
 7. Zákazník je oprávnený používať Vozidlo aj mimo geografickej hranice Oblasti Poskytovania Služieb až do administratívnych hraníc mesta Bratislava, prípadne iných miest, v ktorých je služba dostupná, avšak berie na vedomie, že mimo Oblasti Poskytovania Služieb nie je možné vozidlo vrátiť a dokončiť proces prenájmu alebo použitia. Vracanie Vozidla sa musí uskutočňovať v Oblasti Poskytovania Služieb. Porušenie tejto povinnosti je považované za porušenie tejto Zmluvy.
 8. Batožinový priestor v zadnej časti Vozidla je určený iba na prepravu ľahkého tovaru. Z dôvodu zachovania bezpečnosti Vozidla a zabránenia poškodeniam je zakázané umiestňovať do batožinového priestoru ťažké predmety. Maximálne zaťaženie batožinového priestoru nesmie prekročiť 3 kg. Predmety v batožinovom priestore nemôžu sťažovať jeho zatváranie,spôsobovať poškodenie, a predmety v batožinovom priestore nemôžu mať ostré hrany ani predmety s ostrým hrotom. Spoločnosť Blinkee.city nezodpovedá za žiadne škody na tovare alebo veciach prepravovaných v batožinovom priestore v rozpore so Všeobecnými Zmluvnými Podmienkami ani za stratené alebo odcudzené veci v batožinovom priestore.
VIII.
Vypožičanie Vozidla
 1. Zákazník je oprávnený rezervovať dostupné Vozidlo prostredníctvom Mobilnej Aplikácie. Rezervácia je platná 15 minút od okamihu rezervácie a je bezplatná. Pokiaľ nie je Vozidlo prenajaté Zákazníkom do 15 minút (t.j. Zákazník neuzavrie Zmluvu), rezervácia bude zrušená a Vozidlo bude sprístupnené ostatným Zákazníkom.
 2. Zákazníci môžu zrušiť svoje Rezervácie prostredníctvom Mobilnej Aplikácie do 15 minút bez ďalších poplatkov.
 3. Zákazník berie na vedomie, že každé Vozidlo má jedinečný identifikátor pozostávajúci z kombinácie písmen a číslic.
IX.
Zastavenie Vozidla
 1. Zákazník je povinný Vozidlo riadne zaparkovať (t.j. umiestiť skúter na CENTRÁLNY stojan, umiestniť prilbu/y na miesto a zavrieť batožinovú schránku) v súlade s pravidlami cestnej premávky.
 2. Vozidlo môže byť zaparkované iba na verejnom parkovisku alebo na mieste, kde je parkovanie povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zastavenie vozidla je povolené, pokiaľ dopravná značka neuvádza inak, iba na pravej strane vozovky rovnobežne za sebou. Vozidlá môžu byť zaparkované vedľa seba v dvoch radoch alebo naklonené na stranu vozovky za predpokladu, že Vozidlá nezaberajú viac priestoru, ako je šírka osobného automobilu. Na chodník, úplne alebo čiastočne, sa smie zastaviť iba vtedy, ak zostáva pre chodcov najmenej 1,5 metra šírky priechodného chodníka.
 3. Parkovanie je zakázané na parkovacích miestach pre osoby so zdravotným postihnutím, na parkovacích miestach označujúcich špecifickú čakaciu dobu, na obmedzených parkovacích miestach, na parkovacích miestach pre taxíky a na súkromných parkovacích miestach (ako sú garáže, parkovacie miesta pri supermarketoch alebo iné parkovacie miesta na špeciálne použitie) a tam, kde je parkovanie zakázané v súlade s platnými predpismi a dopravnými značkami.
 4. Ak je Vozidlo zastavené alebo zaparkované na zakázanom mieste, za prípadné právne následky je výlučne zodpovedný Zákazník. Spoločnosť Blinkee.city je oprávnená na žiadosť príslušných orgánov uviesť osobné údaje Zákazníka a poskytnúť ich žiadajúcemu orgánu v súlade s povinnosťou poskytnúť súčinnosť orgánom polície a orgánom obce.
X.
Vrátenie Vozidla
 1. Zákazník je povinný vrátiť vozidlo vhodným spôsobom.
 2. Návrat Vozidla sa považuje za vhodný, ak:
  1. Vozidlo bolo zaparkované v súlade s predpismi o cestnej premávke,
  2. Vozidlo je zaparkované v Oblasti Poskytovania Služby definovanej spoločnosťou Blinkee.city,
  3. Vozidlo bolo umiestnené na CENTRÁLNOM stojane a súčasne
  4. prilba je umiestnená na príslušnom mieste,
  5. nákladný a batožinový priestor je uzatvorený,
  6. mobilná sieť je k dispozícii v oblasti, kde bolo Vozidlo vrátené,
  7. Vozidlo je schopné prevádzky.
 3. Počas Výpožičnej Doby alebo po nej je Zákazníkovi zakázané z Vozidla odstraňovať, odcudziť alebo poškodzovať akékoľvek veci, súčiastky alebo príslušenstvo vo vlastníctve spoločnosti Blinkee.city.
 4. Zákazník je povinný pri vrátení Vozidla presvedčiť sa, že Vozidlo je fyzicky prístupné iným registrovaným Zákazníkom Systému Blinkee. Skontroluje to prihlásením sa do Systému Blinkee a overením dostupnosti Vozidla alebo kontaktovaním spoločnosti Blinkee.city.
 5. Výpožičná doba končí výberom možnosti „Ukončiť“ v Mobilnej Aplikácii a vrátením Vozidla, ako je uvedené vyššie.
XI.
Výpožičná doba
 1. Trvanie používania Vozidla Zákazníkom je obmedzené úrovňou batérie v prenajatom Vozidle, ktoré je Zákazník povinný overiť pred použitím prostredníctvom Mobilnej Aplikácie, a zvážiť tak cieľ svojej cesty počas používania Vozidla.
 2. Pri naštartovaní Vozidla cez Mobilnú Aplikáciu má zákazník k dispozícií 1 bezplatnú minútu na prípravu pred jazdou.
 3. Pokiaľ je batéria vozidla dostatočne nabitá na jazdu (t.j. najmenej 20% celkovej kapacity batérie predstavujúcej tak približne dojazd do 15 km pri normálnom používaní), má Zákazník na výber Vozidlo používať, alebo ho prestať používať. V prípade, že sa batéria Vozidla vybila, Zákazník zabezpečí vrátenie Vozidla v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve, inak je spoločnosť Blinkee.city nútená použiť prostriedky na mimozmluvné vrátenie Vozidla na trovy Zákazníka.
 4. Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na tachometri Vozidla a v Mobilnej Aplikácii. V závislosti od typu Vozidla sa však na tachometri môže objaviť symbol slabej batérie ako ikona indexu nabitia. V Mobilnej Aplikácií je hodnota označená ako percento nabitia batérie alebo ako množstvo vzdialenosti v kilometroch, ktoré je možné prejsť.
 5. Ak nie je batéria Vozidla správne nabitá a úroveň nabitia batérie nevyhovuje Zákazníkovi, spoločnosť Blinkee.city nemá počas doby platnosti Zmluvy povinnosť vymeniť alebo nabiť batériu. Zákazník nemá oprávnenie na svojvoľný mechanický prístup, výmenu alebo nabíjanie batérie, ani nemá nárok na zabezpečenie výmeny batérie.
XII.
Spôsoby platby a poplatky
 1. Zákazník má k dispozícii tieto spôsoby platby:
  • platba kreditnou/platobnou kartou
 2. Prijatím týchto Podmienok používania Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Blinkee.city počas registračného procesu zaťaží (a prípadne súčasne presmeruje prostriedky z individuálneho bankového účtu Zákazníka) platobný nástroj alebo bankový účet zákazníka, ktorý Zákazník zadal v Mobilnej Aplikácii.
 3. Zákazník zodpovedá za správnosť a pravdivosť a aktuálnosť údajov zadaných do Mobilnej Aplikácie.
 4. Blinkee.city nespracováva platobné podrobnosti, okrem čísla transakcie a celého mena osoby, ktorá platbu vykonáva.
 5. Zákazník je výhradne zodpovedný za akékoľvek poplatky vyplývajúce z použitia debetnej karty, platby kreditnou kartou alebo bankovým prevodom a takáto povinnosť sa nedá preniesť ani účtovať spoločnosti Blinkee.city v žiadnej forme.
 6. Zákazník berie na vedomie, že všetky poplatky, ktoré nie sú uvedené vo Všeobecných Zmluvných Podmienkach, sú uvedené osobitne na webstránke www.blinkee.city/sk.
 7. Zákazník ďalej berie na vedomie, že spoločnosť Blinkee.city je oprávnená čas od času meniť poplatky a že Zmluva medzi Zákazníkom a spoločnosťou Blinkee.city sa riadi poplatkami, ktoré boli platné počas uzavretia Zmluvy.
 8. Na túto Zmluvu sa vzťahujú poplatky stanovené v týchto Všeobecných Zmluvných Podmienkach a na webovej stránke www.blinkee.city/sk. Poplatky vypočítané na jednotkovej báze sa vypočítajú vynásobením príslušnej jednotkovej ceny počtom minút. Poplatky za používanie Vozidla sa účtujú za každú začatú minútu.
 9. Nájomné a Poplatky sú splatné od uzavretia Zmluvy do potvrdenia riadneho vrátenia Vozidla v Systéme Blinkee.
 10. Po ukončení Výpožičnej doby Vozidla dostane Zákazník prostredníctvom Mobilnej Aplikácie informácie o poplatkoch za používanie Vozidla a elektronicky mu bude zaslaná faktúra. Zákazník nie je oprávnený vstúpiť do právneho vzťahu so spoločnosťou Blinkee.city alebo môže spoločnosť Blinkee.city odmietnuť vstúpiť do právneho vzťahu alebo prestať poskytovať Službu Blinkee, kým si Zákazník úplne nesplní svoju platobnú povinnosť v zmysle týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok.
XIII.
Vymáhanie nároku zo spôsobenej škody na Vozidle
 1. V súlade s čl. IV ods. 13 týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok vzniká Blinkee.city nárok na náhradu škody spôsobenej Zákazníkom na Vozidle jeho užívaním.
 2. Zákazník berie na vedomie, že na vznik zodpovednosti za škodu postačí nedbanlivostné konanie, resp. opomenutie takého konania, na ktoré je povinný v zmysle týchto Všeobecných Zmluvných podmienok.
 3. Blinkee.city monitoruje, eviduje a uchováva všetky údaje o spôsobených škodách na Vozidle, ktoré kontinuálne získava na základe telemetrickej analýzy. Na základe týchto údajov Blinkee.city vie riadne preukázať všetky atribúty nevyhnutné na nárokovanie a uplatnenie si náhrady konkrétnej škody na základe Cenníka od konkrétneho Zákazníka vrátane príčinnej súvislosti.
 4. Za účelom riadneho vymoženia nároku zo spôsobenej škody Zákazník berie na vedomie, že Blinkee.city je oprávnená na základe analýzy dát o spôsobenej škody tento nárok uspokojiť do výšky uvedenej v Cenníku spôsobom priamej úhrady výšky škody z platobnej karty spôsobom uvedeným v čl. XII ods. 1 a ods. 2 týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok.
 5. V prípade, ak zákazník rozporuje dôvodnosť alebo správnosť uspokojenia náhrady spôsobenej škody, je oprávnený na poskytnutie všetkých informácií, na základe ktorých Blinkee.city si uspokojila nárok zo spôsobenej škody a to všetko bez meškania. Informácie o dôvodoch a výške uspokojenia nároku zo spôsobenej škody sa poskytujú primárne elektronicky, e-mailom resp. na žiadosť Zákazníka aj v listinnej forme.
 6. Zákazník má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam týkajúcich sa dôvodov a výšky uspokojenia si nároku zo spôsobenej škody a predložiť dôkazy preukazujúce vlastné tvrdenia. Blinkee.city a Zákazník sa zaväzujú svoj prípadný spor z týchto dôvodov riešiť zmierlivo.
 7. Zákazník má právo obrátiť sa na príslušné orgány vlastným podnetom, resp. podaním za účelom preskúmania správnosti dôvodov priameho uspokojenia škody, najmä dôvody a jeho výšku.
XIV.
Poistenie
 1. Každé Vozidlo má v súlade s platnými právnymi predpismi uzatvorené povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou tretím osobám. Podrobné pravidlá o povinnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou Vozidla sú uverejnené na webovej stránke www.blinkee.city/sk. Zákazníci vyhlasujú, že prijatím týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok potvrdzujú a súhlasia s tým, že budú viazaní platnými zmluvnými podmienkami povinného zmluvného poistenia, v znení, ako je zverejnené na webovej stránke www.blinkee.city/sk. Zákazník berie na vedomie, že ak povinné poistenie nezabezpečuje určité krytie poistnej udalosti, ktorá nastane Zákazník zodpovedá osobne za poistnú udalosť v rozsahu, na ktorú sa nevzťahuje povinné poistenie.
 2. Zákazník berie na vedomie, že povinné poistenie nezahŕňa škody, ktoré vzniknú v dôsledku úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti Zákazníka v zmysle poistných podmienok.
 3. Zákazník berie na vedomie, že podmienky zmluvy o povinnom poistení uzatvorenej spoločnosťou Blinkee.city sú v súlade s primeranými trhovými podmienkami.
XV.
Vypovedanie, odstúpenie Zmluvy, ukončenie Zmluvy
 1. Zákazník má právo vypovedať, resp. ukončiť Zmluvu bez udania dôvodu do štrnástich kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy. Ak má Zákazník v úmysle uplatniť svoje právo na vypovedanie alebo ukončenie Zmluvy, musí tento prejav vôle spoločnosti Blinkee.city doručiť (napr. poštou, osobne alebo elektronicky) buď na adresu Podzáhradná 119, 947 01 Hurbanovo, alebo na elektronickú adresu: info@blinkeecity.sk.
 2. Pri uplatnení svojho práva na vypovedanie alebo ukončenie Zmluvy má Zákazník právo použiť vzor formulára na vypovedanie / ukončenie Zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe č.1 týchto Všeobecných Zmluvných Podmienkach podľa ustanovenia § 582 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak Zákazník vypovie alebo ukončí túto Zmluvu, spoločnosť Blinkee.city vráti akúkoľvek protihodnotu zaplatenú Zákazníkom okamžite, najneskôr však do štrnástich kalendárnych dní od prijatia výpovede alebo ukončenia Zmluvy Zákazníka. Vrátenie platby spoločnosťou Blinkee.city sa uskutoční totožným spôsobom, ako bola platba Zákazníkom realizovaná pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasí s takýmto spôsobom vrátenia platby. Zákazník nezodpovedá za žiadne ďalšie náklady, ktoré vyplývajú z vrátenia platby alebo zo spôsobu, akým sa vrátenie uskutoční. Ak Zákazník medzičasom už služby na základe Zmluvy využil, spoločnosť Blinkee.city vráti Zákazníkovi len nespotrebovanú časť zaplateného poplatku.
 3. Zákazník berie na vedomie, že podľa Ustanovenia § 497 Občianskeho zákonníka Zákazník nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie alebo ukončenie Zmluvy po poskytnutí celej služby, ak bola služba poskytnutá. Zákazník berie na vedomie, že uzavretie Zmluvy predstavuje právny úkon zákazníka. Ukončenie trvania zmluvy na základe jednostrannej výpovede Zmluvy Zákazníkom, nastáva uplynutím výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia výpovede spoločnosti Blinkee.city a končí posledným dňom Vžpožičnej doby; to platí aj pre ukončenie zmluvy iným spôsobom ako výpoveďou.
 4. Zákazník je oprávnený kedykoľvek Zmluvu ukončiť. Ak je v deň ukončenia Zmluvy na účte zákazníka zaregistrovaná
XVI.
Sťažnosť
 1. Zákazník môže kedykoľvek kontaktovať spoločnosť Blinkee.city písomnou alebo ústnou sťažnosťou alebo pripomienkou pomocou týchto kontaktných údajoch:
  1. osobné oznámenie alebo poštová adresa: Podzáhradná 119, 947 01 Hurbanovo
  2. elektronická adresa : info@blinkeecity.sk
  3. telefóne číslo: +421 940 951 974
 2. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Blinkee.city udržiava telefónnu podporu, počas ktorej sa zaznamenáva telefonický rozhovor, aby sa zabezpečila jeho reprodukovateľnosť a kvalita poskytovania služieb. Zákazník berie na vedomie, že zamestnanci spoločnosti Blinkee.city majú právo odmietnuť hrubé alebo obscénne alebo absolútne nezrozumiteľné správanie Zákazníka a pokúsiť sa viesť konverzáciu správnym smerom Pokiaľ táto snaha bude bezúspešná, je možné rozhovor so Zákazníkom prerušiť.
 3. Spoločnosť Blinkee.city osobnú ústnu sťažnosť zaznamenáva v zápisnici a jej kópiu poskytne sťažovateľovi, kým telefonickú ústnu sťažnosť zaznamenáva zariadením na to určeným, pričom môže podľa vlastného uváženia vyhotoviť o nej zápisnicu a súčasne s vecnou odpoveďou ju poskytuje Zákazníkovi. Zákazník berie na vedomie, že o sťažnosť nie je potrebné vyhotoviť zápisnicu
 4. Záznam o sťažnosti obsahuje:
  1. meno sťažovateľa,
  2. adresa sťažovateľa,
  3. zastúpenie Zákazníka (zákazník konajúci osobne, prostredníctvom zákonného zástupcu alebo cez splnomocniteľa),
  4. miesto, čas a spôsob podania sťažnosti,
  5. podrobný opis sťažnosti,
  6. zoznam dokumentov a iných dôkazov predložených sťažovateľom;
  7. ak je možné okamžité prešetrenie sťažnosti, vyhlásenie, resp. rozhodnutie o sťažnosti spoločnosti Blinkee.city
  8. meno a podpis osoby, ktorá záznam vytvorila,
  9. miesto a dátum vytvorenia záznamu,
  10. jedinečné identifikačné číslo sťažnosti,
  11. s výnimkou telefonickej ústnej sťažnosti, podpis sťažovateľa.
 5. Spoločnosť Blinkee.city je povinná poskytnúť odôvodnenú písomnú odpoveď na sťažnosť podanú Zákazníkom do tridsiatich kalendárnych dní od jej podania a v rovnakom čase splniť určené povinnosti, pokiaľ vyhovie žiadosti Zákazníka. Spoločnosť Blinkee.city nie je povinná odpovedať na sťažnosti, ktoré boli predložené anonymne alebo opakovane alebo ktoré boli predtým vecne zodpovedané a týkajú sa skutkovo rovnakej veci.
 6. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Blinkee.city použije na prešetrenie sťažnosti záznamy z bezpečnostných kamier, údaje informačného operátora alebo iné údaje a všetky údaje zaznamenané v súvislosti s plnením Zmluvy.
 7. Spoločnosť Blinkee.city je povinná uchovávať sťažnosť alebo záznamy o sťažnosti a kópiu opodstatnenej odpovede po dobu piatich rokov a na požiadanie ju sprístupniť kontrolným orgánom.
 8. Ak je sťažnosť zamietnutá, sťažovateľ sa môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu so sídlom:

  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04,
  alebo na príslušný súd
Príloha č. 1

VYHLÁSENIE O ODSTÚPENÍ / UKONČENÍ

VZOR

pre spoločnosť Blinkee.city SK s.r.o.

adresa: Podzáhradná 119, 947 01 Hurbanovo

e-mailová adresa: info@blinkeecity.sk

Dolu podpísaný ………………………………………. (meno) ………………………………….. (adresa trvalého bydliska) ……………………………… (číslo vodičského preukazu) vyhlasujem, že svoje právo na odstúpenie od Zmluvy uplatňujem v súvislosti so službou poskytovanou na základe dohody medzi Blinkee.city SK s.r.o. a mnou.

Dátum uzatvorenia zmluvy: ……………………………………….

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov): ……………………………………….

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov): ……………………………………….

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov): (iba v prípade papierového vyhlásenia)

Dátum: ………………….

……………………………………………………

Podpis

Príloha č. 2

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A S PRIAMOU IDENTIFIKÁCIOU

Dolu podpísaný ………………………………………. (meno) ………………………………….. (adresa trvalého bydliska) ……………………………… (číslo vodičského preukazu), cez Blinkee.city SKs.r.o. (sídlo: Hurbanovská 386/23, 946 52, Imeľ, IČO: 52768503) si prajem využívať služby spoločnosti na prenájom elektrických Vozidiel prevádzkovaného na území SR, vyhlasujem, že som si prečítal a rozumiem obsahu Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Blinkee.city SK s.r.o..

Súhlasím s tým, že Blinkee.city SK s.r.o. bude zaobchádzať s mojimi označenými osobnými údajmi v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Súhlasím / nesúhlasím * s tým, že spoločnosť Blinkee.city SK, s.r.o. poskytne v súlade Zásadami ochrany osobných údajov bude na marketingové účely alebo propagáciu svojich služieb alebo služieb pridružených služieb súvisiacich s poskytovanou službou zasielať reklamné správy metódou priamej žiadosti.

Dátum: ………………….

Podpis ……………………

Máš otázky?
Kontaktuj nás