Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov Zákazníka, poskytnuté spoločnosti Bilnkee.city sa spravuje zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zákon o ochrane osobných údajov je potrebné vykladať, okrem iného, aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (ďalej len: „Nariadenie“).

Prevádzkovateľom, je spoločnosť Blinkee.city SK s.r.o., so sídlom Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, IČO: 52 768 503, DIČ: 2121125897, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 49737/N, v mene ktorej koná Tamás Lovász, konateľ

Okrem spoločnosti Blinkee.city sa aj spoločnosť Green Electricity Sp. Z o.o (sídlo: ul. Matuszewska 14, 03-876 Varšava; identifikačné číslo organizácie: KRS 0000643112) ), a Straal Sp. z o.o (sídlo: ul. Plac Europejski 1, 00—844, Varšava; identifikačné číslo organizácie: KRS 0000694017), a B-MIND Sp. z o.o (sídlo: ul. Strzelecka 34/9, 61-846 Poznaň; identifikačné číslo organizácie: KRS 0000496020) podieľajú na spracovaní údajov plnení Zmluvy v Systéme Blinkee. Spoločnosť Blinkee.city zverejní totožnosť ďalších spracovateľov údajov v Zásadách ochrany osobných údajov alebo mu budú sprístupnené pomocou Zákazníckej podpory.

Spoločnosť Blinkee.city, ako prevádzkovateľ je oprávnená vyžadovať od Zákazníka poskytnutie osobných údajov v nevyhnutnej miere za účelom uzatvorenia Zmluvy a tieto údaje spracovať a zhromažďovať po nevyhnutnú dobu. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby o získavaní a spracúvaní ich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa však pri používaní Systému Blinkee. Zlyhanie alebo neposkytnutie osobných údajov znemožní používanie Systému Blinkee.

Spoločnosť Blinkee.city nie je oprávnená previesť mobilné telefónne číslo Zákazníka ani súkromné prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo)

Spoločnosť Blinkee.city spracováva osobné údaje len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v citovanom Nariadení alebo v Zákone o ochrane osobných údajov. Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ochranu osobných údajov, našich Zákazníkov, ktoré sme o Zákazníkovi získali alebo, ktoré získavame v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov v rozsahu a spôsobom podľa tejto informácie. V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa Zákazník môžete obrátiť na Prevádzkovateľa osobne alebo poštou na adrese sídla, telefonicky na tel. čísle +421 940 951 974

Zmluva, ktorá sa má medzi stranami uzavrieť, sa považuje za písomnú zmluvu uzavretú elektronickými prostriedkami. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Spoločnosť Blinkee.city zaznamenáva a spravuje zmluvy vo svojich elektronických systémoch archivovania, pričom podlieha riadnemu uplatňovaniu pravidiel ochrany údajov. Strany sa budú usilovať urovnať všetky spory medzi nimi týkajúce sa výkladu, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy vzájomnou dohodou. Strany týmto podliehajú výlučnej jurisdikcii slovenských súdov a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vo vzťahu k akýmkoľvek sporom vyplývajúcim z ich vzťahu so Službou Blinkee. Strany ďalej potvrdzujú, že určia Oblasť Poskytovania Služieb ako miesto plnenia dohody medzi nimi s ohľadom na zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súktomnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Vo veciach, ktoré nie sú upravené Zmluvou, má prednosť slovenské právo.

Získavanie osobných údajov

Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Zákazníka, a to vtedy, keď sa zaregistruje za účelom uzatvorenia Zmluvy prostredníctvom Mobilnej Aplikácie, telefonicky, poštou, alebo e-mailom.

Kategórie získavaných osobných údajov

Blinkee.city získava a spracúva iba bežné osobné údaje Zákazníka v rozsahu nevyhnutnom v rámci aktivít v súvislosti so zabezpečovaním našich služieb, konkrétne:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a iné údaje uvedené v občianskom preukaze alebo cestovnom pase a vodičskom preukaze

Registračné údaje: prihlasovacie meno, heslo a mobilné telefónne číslo

Kontaktné údaje: adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo

Bankové, finančné a transakčné údaje: číslo kreditnej karty, údaje o bankovom účte a údaje o platbách.

Údaje týkajúce sa Zmlúv k Vozidlám: identifikačné číslo klienta, číslo zmluvy, identifikačné číslo Vozidla.

Údaje týkajúce sa poistných udalostí: história poistných udalostí vrátane vyplatených plnení a odborných posudkov, informácie o obetiach.

Údaje týkajúce sa polohy: monitorovanie polohy vybraných prenajímaných Vozidiel prostredníctvom satelitného sledovania (GPS), ktoré umožňuje dohľadanie prenajatých Vozidiel pri ich používaní alebo po ich krádeži.

Príjemcovia osobných údajov

Všetky osobné údaje Zákazníka budú spracúvané a uchovávané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované iným príjemcom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania alebo na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje Zákazníka bude prevádzkovateľ získavať a ďalej spracúvať na nasledujúce účely:

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Zákazníka budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu.

V prípade, ak budeme voči Zákazníkovi uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie alebo ak bude Zákazník právne nároky uplatňovať voči prevádzkovateľovi a viesť voči nemu súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania. Po ukončení zmluvného vzťahu, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety, budú osobné údaje Zákazníka už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od skončenia Zmluvy, a to z dôvodu povinnosti uchovávať Zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so Zmluvou, ktoré obsahujú osobné údaje v zmysle všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané resp. znehodnotené / skartované.

V prípade, že Zákazník kedykoľvek namietnete spracúvanie osobných údajov na priamy marketing, Prevádzkovateľ prestane osobné údaje na tento účel spracúvať.

Osobné údaje získané z monitorovania vozidiel sú uchovávané po dobu 2 rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Fotokópie úradných dokladov, ak sú vyhotovené, sú uchovávané po dobu platnosti zmluvného vzťahu a najneskôr v lehote do 1 roka sú zlikvidované, ak ich prevádzkovateľ nevyužíva na základe oprávnených záujmov (napr. v rámci riešenia škôd, poistných udalostí a krádeží) alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Zákazník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom, akým bol udelený.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Pri spracúvaní osobných údajov zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má Zákazník okrem vyššie uvedených práv najmä nasledujúce práva:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Zákazník môže svoje práva uplatniť:

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Blinkee.city SK s.r.o.,
Sídlo: Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ,
IČO: 52 768 503,
DIČ: 2121125897,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 49737/N,
v mene ktorej koná Tamás Lovász, konateľ

Máš otázky?
Kontaktuj nás