Informačná doložka o korešpondencii prostredníctvom kontaktného formulára

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (tzv. „GDPR“) „), Radi by sme vás informovali, že:

 1. Správcom vašich osobných údajov získaných v súvislosti s elektronickou korešpondenciou je spoločnosť Green Electricity Sp. so sídlom na ul. Matuszewska 14, 03-876 Varšava, tel .: +48 22 290 25 25, e-mailová adresa: contact@blinkee.city a spoločnosť Blinkee.city SK s.r.o. so sídlom Hurbanovská 386/23, 946 52, Imeľ, tel.: +421 940 951 974, e-mailová adresa: info@blinkeecity.sk
 2. Správca vymenoval úradníka pre ochranu údajov (ÚOU), ktorého je možné kontaktovať e-mailom: info@blinkeecity.sk
 3. Osobné údaje, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, sa spracúvajú na nasledujúce účely:
  • vrátane odpovedí na položené otázky a poskytovania informácií, ktoré požadujete;
  • ďalšie vybavovanie korešpondencie s Vami a riešenie záležitosti, s ktorou nás kontaktujete;
  • možné určenie, uplatnenie nárokov alebo obrana proti nárokom.
 4. Právnym základom pre spracovanie je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na vybavovaní korešpondencie s vami (čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR).
 5. Príjemcami vašich osobných údajov môžu byť subjekty, ktoré poskytujú správcovi IT, právne, poradenské a poisťovacie služby na základe príslušných zmlúv, a subjekty oprávnené prijímať vaše osobné údaje na základe platných právnych predpisov.
 6. Vaše údaje sa budú uchovávať, kým nebudú splnené oprávnené záujmy správcu, ktoré tvoria základ tohto spracovania, alebo kým nebudete proti takémuto spracovaniu namietať.
 7. Máte právo na: prístup k údajom a požiadanie o opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania a právo namietať proti spracovaniu údajov.
 8. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.
 9. Poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára.
 10. Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a nebudú sa prenášať mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám.

Máš otázky?
Kontaktuj nás